Oferta

Kliknięcie przenosi do odpowiedniej części tekstu:

 

Dzieci od pierwszych miesięcy do około 3 lat

Zakres podejmowanych problemów dzieci w wieku do około trzech lat:

Zasady pracy psychologicznej z dziećmi do około 3. roku życia.

Poradnictwo w zakresie problemów typowych dla wieku niemowlęcego i poniemowlęcego obejmuje najczęściej jedno lub kilka spotkań. W przypadku niektórych zaburzeń trwa dłużej i zależy od ich specyfiki. Na spotkanie zapraszam rodziców wraz z dzieckiem. Polega ono na rozmowie z rodzicami i obserwacji zachowania dziecka w trakcie pobytu w gabinecie w towarzystwie rodziców. Niekiedy wskazane jest wykonanie testów rozwojowych w celu ustalenia poziomu funkcjonowania dziecka. Testy rozwojowe polegają na praktycznym wykonywaniu różnych zadań (układanki, klocki, oglądanie obrazków, zabawa), typowych dla aktywności dziecka w danym wieku. Dzieci wykonują testy w obecności rodzica. Pierwsze spotkanie w tej grupie wiekowej obejmuje, oprócz diagnozy, udzielenie wskazówek, dotyczących sposobów radzenia sobie ze zgłaszanymi trudnościami.
Postępowanie terapeutyczne polega zazwyczaj na pracy z rodzicami dziecka w postaci terapii krótkoterminowej, poradnictwa rozwojowego, psychodynamicznie zorientowanej terapii komunikacji oraz na wykorzystaniu metody terapii watch, wait and wonder (terapia w trakcie zabawy dziecka, umożliwia rodzicom bezpośrednie skorzystanie z nowych doświadczeń w komunikacji i w kontakcie z dzieckiem). Terapia może towarzyszyć leczeniu medycznemu, logopedycznemu, terapii wczesnych zaburzeń rozwojowych.

Diagnostyka

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (diagnoza rozwoju dla dzieci do lat trzech). Analiza postaw rodzicielskich. Analiza temperamentu dziecka.

Powrót do góry

Dzieci w wieku przedszkolnym

Podejmowane problemy dzieci w wieku przedszkolnym:

Zasady pracy psychologicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Podczas konsultacji (spotkanie z rodzicami dziecka, spotkanie z dzieckiem) przeprowadzana jest diagnoza zgłaszanego problemu. Zazwyczaj problemy dziecka w tym wieku wymagają spotkań z rodzicami, niekiedy przy minimalnym udziale dziecka. Praca psychologiczna odbywa się czasami również z samym dzieckiem, czemu towarzyszą spotkania z rodzicami. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Praca nad zgłaszanymi trudnościami zająć może kilka/kilkanaście spotkań lub dłużej. Zależy to od rodzaju problemów. Podczas pracy indywidualnej z dzieckiem stosowane są metody oparte na technikach terapii zabawą, technikach wyobrażeniowych, rysowaniu oraz innej ulubionej aktywności typowej dla dziecka. Dzieci starsze, które chcą i potrafią, rozmawiają również bezpośrednio o swoich problemach z  psychologiem. Zasady poufności treści tych spotkań są wyjaśniane rodzicom i dzieciom przed ich rozpoczęciem.

Do rodziców

Pierwsze spotkanie odbywa się bez udziału dziecka. Poświęcone jest zebraniu wywiadu i wstępnej konsultacji zgłaszanych zagadnień.
Jeśli została już rozpoczęta terapia, proszę o przestrzeganie zasady regularnego przyprowadzania dziecka na ustalone spotkania. Regularność jest bardzo ważnym czynnikiem leczącym.
W przypadku, jeśli chcą Państwo z jakichkolwiek względów zrezygnować z już rozpoczętej terapii dziecka, proszę o umożliwienie dziecku oraz sobie 1-2 spotkań kończących i domykających cały cykl terapeutyczny.

Diagnostyka

Diagnoza kierunku rozwoju struktury osobowości, relacji z otoczeniem, z rodziną. Analiza postaw rodzicielskich. Analiza temperamentu dziecka.

Powrót do góry

Dzieci w wieku szkolnym

Podejmowane problemy dzieci w wieku szkolnym:

Zasady pracy psychologicznej z dziećmi w wieku szkolnym.

Podczas konsultacji wstępnych (spotkanie z rodzicami, spotkanie z dzieckiem) przeprowadzana jest diagnoza zgłaszanego problemu. Kolejne spotkania odbywają się zazwyczaj z samym dzieckiem, czemu towarzyszą spotkania z rodzicami. Niekiedy problemy dziecka wymagać mogą pracy psychologicznej przede wszystkim z jego rodzicami, przy minimalnym udziale dziecka. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Praca nad zgłaszanymi trudnościami zająć może kilka/kilkanaście spotkań lub więcej. Zależy to od rodzaju zgłaszanych problemów. Podczas pracy indywidualnej z dzieckiem stosowane są metody oparte na technikach terapii zabawą, technikach wyobrażeniowych, rysowaniu oraz innej aktywności typowej dla dziecka. Dzieci starsze, które chcą i potrafią, rozmawiają również bezpośrednio o swoich problemach z psychologiem. Zasady poufności treści tych spotkań są wyjaśniane rodzicom i dzieciom przed ich rozpoczęciem.

Do rodziców

Pierwsze spotkanie odbywa się zazwyczaj bez udziału dziecka. Poświęcone jest zebraniu wywiadu i wstępnej konsultacji zgłaszanych zagadnień.
Jeśli została już rozpoczęta terapia, proszę o przestrzeganie zasady regularnego przyprowadzania dziecka na ustalone spotkania. Regularność jest bardzo ważnym czynnikiem leczącym.
W przypadku, jeśli chcą Państwo z jakichkolwiek względów zrezygnować z już rozpoczętej terapii dziecka, proszę o umożliwienie dziecku oraz sobie 1-2 spotkań kończących i domykających cały cykl terapeutyczny.

Diagnostyka

Diagnoza rozwoju struktury osobowości, relacji z otoczeniem, z rodziną. Badanie relacji interpersonalnych związanych ze szkołą (problemy szkolne związane z otoczeniem, konfliktami szkolnymi). Analiza postaw rodzicielskich. Analiza temperamentu dziecka.

Powrót do góry

Młodzież

Podejmowane problemy młodzieży:

Zasady pracy psychologicznej z młodzieżą.

Zapraszam młode osoby, które przeżywają różnego rodzaju trudności emocjonalne. Na początku niezbędne są konsultacje, które pomogą zorientować się w tematyce zgłaszanych problemów oraz w możliwościach  i chęciach danej osoby, co do skorzystania z kontaktu z terapeutą. Spotkania indywidualne terapeutyczne trwają 50 minut, mogą odbywać się z różną częstotliwością, najczęściej raz w tygodniu. Czasami niezbędne są spotkania i kontakt z rodzicami. Zależy to od  rodzaju zgłaszanych trudności i wieku nastolatka.

Diagnostyka

Diagnoza struktury osobowości, relacji z otoczeniem, z rodziną. Badanie relacji interpersonalnych związanych ze szkołą (problemy szkolne związane z otoczeniem, konfliktami szkolnymi). Testy osobowości i zainteresowań. Analiza postaw rodzicielskich.

Powrót do góry

Dorośli

Praca psychologiczna i terapeutyczna z osobami dorosłymi obejmuje:

Zapraszam osoby zainteresowane terapią indywidualną. Na początku niezbędne są konsultacje, w celu zorientowania się co do diagnozy i charakteru zgłaszanych trudności. Kolejne spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut. Terapia trwa od kilkunastu spotkań do kilku lat. Zależy to od rodzaju zgłoszonych potrzeb i problemów oraz możliwości danej osoby - od doraźnej pomocy do głębszej zmiany funkcjonowania. Przyjmuję osoby doświadczające trudności w życiu osobistym lub zawodowym, które zgłaszają objawy o charakterze depresyjnym, lękowym, psychosomatycznym i inne. W razie potrzeby współpracuję z innymi specjalistami w zakresie psychoterapii, psychologii, rehabilitacji i medycyny, oferującymi inne formy i metody oddziaływań terapeutycznych.

 

Powrót do góry

tel. 600 387 389
mira.niewiarowska@gmail.com

©2008 - 2024 Mirosława Niewiarowska
Wykonanie: grafik.witek.org
XHTML CSS